Please use our QR Code for online payment.

(ऑनलाईन पेमेंटसाठी कृपया खालील क्यू. आर्. कोड वापरावा)