श्रीगुरुचरित्र शुद्धिपत्र – प्रथमावृत्ती (जुलै 2019)

1) आख्यायिका * पृष्ठ बावीस * वरून तेरावी ओळ
👉 रायणाची ⁞ पारायणाची ✔
2) प्रास्ताविक * पृष्ठ सत्तावीस * वरून अकरावी ओळ
👉 नुभविक  ⁞ नुभविक ✔
3) प्रास्ताविक * अठ्ठावीस * शेवटची
👉 अप्रतिपणे ⁞  अप्रतितपणे ✔
4) अध्याय दुसरा * पृष्ठ 21 * वरून दुसरी ओळ
👉 तूवातुवां ✔
5) अध्याय दुसरा * पृष्ठ 26 * वरून तिसरी ओळ
👉 गुर्विना ⁞  गुरुर्विना ✔
6) अध्याय तिसरा * पृष्ठ 39 * वरून पाचवी ओळ
👉 ऐका ⁞  ऐकों ✔
7)  अध्याय सहावा * पृष्ठ 66 * तळटीप
👉 गुरुचरित्रामध्ये सेच ⁞ गुरुचरित्रामध्ये सेच ✔
8)  अध्याय सातवा * पृष्ठ 91 * खालून दुसरी ओळ
👉लोळेतें  ⁞  लोतें ✔
9)  अध्याय तेरावा * पृष्ठ 139 * तळटीप शेवटची ओळ
👉 असा ठ आहे. ⁞ असा पाठ आहे. ✔

4 thoughts on “श्रीगुरुचरित्र शुद्धिपत्र – प्रथमावृत्ती”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *