श्रीशिवलीलामृत शुद्धिपत्र – प्रथमावृत्ती (फेब्रुवारी 2017)

1) अध्याय पहिला * पृष्ठ 12 * शेवटची ओळ, ओवी 74
👉 प्रज्ञा ⁞  प्रजा ✔
2) अध्याय दुसरा * पृष्ठ 40 * वरून दहावी ओळ , ओवी 103
👉 री  ⁞  हारी ✔
3) अध्याय दुसरा * पृष्ठ 46 * वरून चवथी ओळ , ओवी 142
👉 शिवदिनीं   ⁞  शिवरात्रीं ✔
4) अध्याय दुसरा * पृष्ठ 48 * खाालून दुसरी ओळ , ओवी 164
👉 रिती   ⁞  हारिती ✔