: No Items in your Cart

देवीमाहात्म्य (श्रीदुर्गासप्तशती) प्राकृतसममंत्री

100

पुस्तकाची तपशीलवार माहितीश्रीदुर्गासप्तशती ह्या संस्कृत ग्रंथाच्या मूळ संस्कृत संहितेप्रमाणेच काव्यमयता, ओजस्विता व प्रासादिकता साधलेला प्राकृत ग्रंथ; अध्यायवार आकर्षक बहुरंगी चित्रे, प्रमुख कुलदेवतांची चित्रे, सप्तशतीमहायंत्र व नवार्णयंत्र; ज्यांना इहपर कल्याण; प्रापंचिक व पारमार्थिक लाभ तसेच सांसारिक व आध्यात्मिक उन्नती साध्य करावयाची आहे पण संस्कृत श्रीदुर्गासप्तशती (देवीमाहात्म्य) पठनात गती नाही अशा देवीभक्तांना नित्यपठनास सुयोग्य असा ग्रंथ.

पुस्तकाचा थोड्क्यात आढावा100