: No Items in your Cart

अधिकमासप्रदीप

30

पुस्तकाची तपशीलवार माहितीअधिकमास-संकल्पना, कार्याकार्य विचार व आचरणसंहिता, स्नान-दान-पूजा-व्रतांचे महत्त्व व विधी, ज्योतिषशास्त्रीय व धर्मशास्त्रीय महत्त्व, नित्यपठनीय प्राकृत ओवीबद्ध अधिकमासमाहात्म्य असलेली प्रासादिक पोथी

पुस्तकाचा थोड्क्यात आढावा30