: No Items in your Cart

श्रीसूक्‍त (सार्थ)

20

पुस्तकाची तपशीलवार माहितीलक्ष्मीप्राप्ती तथा गृहशांती, मनःशांती व समृद्धीसाठी पठन केली जाणारी श्रीसूक्‍ताची शास्त्रशुद्ध पाठभेदांची संहिता, श्रीसूक्‍तस्वाहाकार, षोडशोपचारपूजा व विविध कामनापूर्तीसाठी प्रत्येक मंत्राचा विनियोग तसेच शास्त्रोक्‍त श्रीयंत्र व कुबेरयंत्र ह्या सर्वांचा समावेश असलेली पुस्तिका.

पुस्तकाचा थोड्क्यात आढावा20