: No Items in your Cart

श्रीमद्‌भगवद्‌गीता (अध्याय १२वा व अध्याय १५वा)

10

पुस्तकाची तपशीलवार माहितीनवसाधकांना व विशेषकरून शालेय विद्यार्थिवर्गास भगवद्गीतेतील अध्याय 12 वा आणि अध्याय 15 वा हे दोन अध्याय शास्त्रशुद्ध पद्धतीने मुखोद्गत व्हावेत ह्यासाठी उजव्या बाजूस संस्कृत श्लोक आणि डाव्या बाजूस संधिसमासांची ङ्गोड व पदांचा अर्थ, अनुस्वारांच्या शास्त्रोक्त उच्चाराचे संकेत आणि शेवटी दोन्ही अध्यायांचा सुबोध सारांश - अशी अभिनव रचना असलेली एकमेेव पुस्तिका

पुस्तकाचा थोड्क्यात आढावा10