: No Items in your Cart

तुमचे पौरोहित्य तुम्हीच करा ! (नित्यव्रतपूजा)

150

पुस्तकाची तपशीलवार माहितीगुढीपासून होलिकोत्सवापर्यंत वर्षभरातील सर्व महत्त्वाच्या व्रतपूजांचा समावेश असलेला; तसेच साहित्याची जोडणी व मांडणी, व्रतदेवता, व्रतकाल, संकल्प, उपचारमंत्र, तंत्र, कृती आणि व्रतकथा अशा विविध अंगोपांगांनी प्रत्येक पूजेचे विवरण असलेला; हाताशी असता कोणत्याही व्यक्तीस वर्षभरातील अावश्यक त्या पूजा स्वतः करणे सुकर होईल असा नेटका, सहजगम्य व बहूपयोगी ग्रंथ.

पुस्तकाचा थोड्क्यात आढावा150